Farské oznamy
Tretia adventná nedeľa

Počas adventu si osobitne uctievame Pannu Máriu. Ranné sv. omše - roráty o 7:00 hod. sú z formulárov o Panne Márii. Slávime ich bez elektrického osvetlenia /v tme/, čo nám pripomína, že ľudstvo v duchovnom temne očakávalo svetlo sveta – Spasiteľa. Prinášajte si na tieto sv. omše kahančeky. V soboty je sv. omša o 8:00 hod.

Dnes /14. december/ o 15:00 hod. bude v spoločenskej sále kláštora adventný koncert. Hrou na husle sa predstaví Vlasta Halašová a na klavíri bude hrať Roman Blaha. Ste srdečne pozvaní.

Na budúcu nedeľu budú v Bazilike vysluhovať sviatosť zmierenia / spoveď / všetci kňazi nášho dekanátu v čase od 15:00 hod. do 18:30 hod. Povzbudzujeme vás, aby ste sa rozhodli prežiť Vianoce s čistým srdcom po dobre vykonanej spovedi.

Koledníci Dobrej noviny budú ohlasovať radostnú zvesť o narodení Ježiša po bytoch našej farnosti 26. decembra v čase od 10:00 hod do 14:00 hod. Rodiny, ktoré chcú koledníkov prijať nech sa prihlásia u pána kostolníka v sakristii.

Chorých a starých farníkov, ktorí túžia pred sviatkami prijať sviatosť zmierenia, eucharistiu a pomazanie chorých navštívime v piatok 19. decembra dopoludnia. Prosíme, aby ste nahlásili v sakristii ich adresu a číslo telefónu.

Liturgický kalendár :

Nedeľa   : Štvrtá adventná nedeľa – rok B

                                                                                                  Jozef Pӧstényi SDB, správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo