Modlitba zverenia sa Panne Márii
(prednesená počas národnej púte 2014 v Šaštíne)
 
Preblahoslavená Panna Mária, prichádzame k tebe, našej 
Sedembolestnej Matke. Tu, v Národnej mariánskej svätyni 
v Šaštíne si pripomíname chvíľu, keď si stála pod krížom svojho 
Syna, Ježiša Krista. V duchu počúvame jeho slová, ktoré nám 
povedal o tebe: „Hľa tvoja Matka! Hľa, vaša Matka!“ Spolu 
s apoštolom Jánom sme ťa prijali a stále prijímame s veľkou 
dôverou a nádejou ako našu Matku. Sme ochotní počúvať 
a poslúchať tvoje slová na svadbe v Káne Galilejskej, kde si nás 
pozvala urobiť všetko, čo nám tvoj Syn Ježiš Kristus povie. 
Chceme plniť jeho vôľu podľa tvojho vzoru. Lebo ty, 
Sedembolestná, si prijala plnosť bolestí v oddanosti do jeho vôle. 
Ty nás učíš, že bolesti prežívané tu na zemi v plnosti lásky sú 
cestou k plnosti slávy v nebi.
Preto my, pozemskí pútnici a mnohokrát neverní hriešnici, 
si znovu obnovujeme a potvrdzujeme naše krstné sľuby. 
Odprosujeme tvojho Syna za odmietanie Božieho plánu 
pseudokultúrou smrti, za odmietanie Božej zvrchovanosti 
nad počatým životom i životom vyhasínajúcim. Zriekame sa
navždy zlého ducha a odovzdávame sa celí Ježišovi Kristovi, aby 
sme ho po všetky dni svojho života nasledovali nesúc svoj kríž 
vernejšie ako doposiaľ.
Matka Sedembolestná, volíme si ťa dnes za svoju Matku 
a Kráľovnú. Všetko, čím sme, čo máme a čo konáme, vkladáme 
do tvojich rúk a zverujeme pod tvoju ochranu. V úplnej 
poddanosti a láske sa skrze teba, Sedembolestná Matka, 
zasväcujeme Ježišovi Kristovi: seba osobne, svoje rodiny, 
spoločenstvá i celú spoločnosť – náš národ na všetkých 
úrovniach jeho jestvovania, jeho prítomnosť i budúcnosť. 
Prosíme ťa, veď nás cestou láskyplného prijímania 
každodenných ťažkostí, aby sme mali účasť na moci víťazného 
kríža tvojho božského Syna. On svojím zmŕtvychvstaním 
ukazuje, že vernosť vôli nebeského Otca nás otvára pre jeho 
všemohúcu lásku, ktorá premáha zlo a utrpenie a vedie 
k víťazstvu lásky, života a radosti v časnosti i vo večnosti. Amen.
 
Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo