FARSKÉ OZNAMY
17. nedeľa v cezročnom období

V tomto roku sa bude po prvý krát sláviť Svetový deň starých rodičov a seniorov, ktorý ustanovil Svätý Otec František na pravidelný termín štvrtej júlovej nedele, v blízkosti liturgickej spomienky sv. Joachima a Anny, Ježišových „starých rodičov“. Tému tohto prvého ročníka vybral z Evanjelia podľa Matúša „Ja som s tebou po všetky dni“ (porov. Mt 28,20). Dnešná nedeľa 25.7.2021 je tak príležitosťou priblížiť sa myšlienkami, modlitbou a srdcom ku každému starému rodičovi a každému staršiemu človeku, aj k tým najosamelejším.

Nové číslo farského časopisu Hlahol zvonov nájdete v bazilike na stojanoch. Sú v ňom informácie zo života farnosti. Je k dispozícii za dobrovoľný príspevok.

Záujemcovia, ktorí sa chcú zúčastniť farskej púte do Žarošíc v piatok 13.8.2021 sa môžu zapísať v sakristii u pána kostolníka. Všetci účastníci musia splniť podmienky cestovania do zahraničia platné na Slovensku a Českej republike.

Kto by chcel akýmkoľvek spôsobom podporiť dožinkovú výzdobu v našej Bazilike (4.9.2021), môže sa prihlásiť v infocentre Baziliky.

Pokračuje zbierka na obnovu zničenej sochy Sedembolestnej Panny Márie. Benefičný koncert na opravu sochy bude v nedeľu 15.8.2021 o 17.00 hod. pred Bazilikou. Srdečne pozývame.

Miestny spolok Slovenského červeného kríža v spolupráci s farskou charitou v Šaštíne-Strážach organizujú zbierku použitých školských pomôcok, ktoré by ešte mohli poslúžiť iným. Príspevky do zbierky môžete nosiť v týždni od 9.8. do 13.8.2021 od 18.45 h do miestneho oratória. Všetky vyzbierané predmety budú rozdelené deťom z mesta Šaštín-Stráže. Vopred všetkým ďakujeme.

Liturgický kalendár :

Pondelok: Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie - spomienka
Utorok: Sv. Gorazda a spoločníkov – spomienka
Štvrtok: Sv. Marty - spomienka
Piatok Bl. Zdenky Schelingovej, panny a mučenice – ľubovoľná spomienka
Sobota: Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza - spomienka
Nedeľa: 18. nedeľa v cezročnom období

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo