FARSKÉ OZNAMY
18. nedeľa v cezročnom období

Dnešnú nedeľu 2.8. 2020 bude o 17.00 hod. v kaplnke sv. Alojza pri ceste na Holíč slávnostná svätá omša. O 16.00 hod. vyrazíme spoločne peši od baziliky a počas púte budú rôzne modlitby a spevy. Na prvú pešiu púť srdečne všetkých pozývame.

Taktiež dnes 2.8. 2020 možno získať vo všetkých farských kostoloch, bazilikách minor, katedrálnych chrámoch a františkánsych kostoloch úplné odpustky "Porciunkuly." Je potrebné navštíviť spomenuté kostoly, pomodliť sa Otče náč a Verím v Boha a splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci august.

Záujemcovia, ktorí sa chcú zúčastniť farskej púte do Žarošíc vo štvrtok 13.8. 2020 s odchodom autobusu o 16.30 hod. od Baziliky a predpokladaným návratom o 23.00 hod., sa môžu zapísať v sakristii u pána kostolníka.

Kto by chcel akýmkoľvek spôsobom podporiť dožinkovú výzdobu v našej Bazilike (5.9.2020), môže sa prihlásiť v Infocentre Baziliky.

Miestny spolok Slovenského červeného kríža v spolupráci s farskou charitou v Šaštíne-Strážach organizujú zbierku použitých školských pomôcok, ktoré by ešte mohli poslúžiť iným. Príspevky do zbierky môžete nosiť v týždni od 20.8. 2020 do 24.8. 2020 od 18.45 h do miestneho oratória. Vopred všetkým ďakujeme.

Nové číslo farského časopisu Hlahol zvonov nájdete v bazilike na stojanoch. Sú v ňom informácie zo života farnosti. Je k dispozícii za dobrovoľný príspevok.


Liturgický kalendár:

Utorok: Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza - spomienka

Štvrtok: Premenenie Pána - sviatok

Sobota: Sv. Dominika, kňaza - spomienka

Nedeľa: 19. nedeľa v cezročnom období


Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo