FARSKÉ OZNAMY
17. nedeľa v cezročnom období


Nové číslo farského časopisu Hlahol zvonov nájdete v bazilike na stojanoch. Sú v ňom informácie zo života farnosti. Je k dispozícii za dobrovoľný príspevok.

V prvú sobotu mesiaca, 1.8.2020 sa pobožnosť k Panne Márii začne modlitbou posvätného ruženca o 16.00 hod. a bude pokračovať slávením sv. omše. Hlavným celebrantom a kazateľom bude bratislavský generálny vikár Mons. Daniel Ižold.

Na budúcu nedeľu 2.8.2020 bude o 17.00 hod. v kaplnke sv. Alojza pri ceste na Holíč slávnostná svätá omša. O 16.00 hod. vyrazíme spoločne peši od baziliky a počas púte budú rôzne modlitby a spevy. Na prvú pešiu púť srdečne všetkých pozývame

Záujemcovia, ktorí sa chcú zúčastniť farskej púte do Žarošíc vo štvrtok 13.8.2020 s odchodom autobusu o 16.30 hod. od Baziliky a predpokladaným návratom o 23.00 hod., sa môžu zapísať v sakristii u pána kostolníka.


Kto by chcel akýmkoľvek spôsobom podporiť dožinkovú výzdobu v našej Bazilike (5.9.2020), môže sa prihlásiť v infocentre Baziliky.


Miestny spolok Slovenského červeného kríža v spolupráci s farskou charitou v Šaštíne-Strážach organizujú zbierku použitých školských pomôcok, ktoré by ešte mohli poslúžiť iným. Príspevky do zbierky môžete nosiť v týždni od 20.8. do 24.8.2020 od 18.45 h do miestneho oratória. Vopred všetkým ďakujeme.


Liturgický kalendár :

Pondelok: Sv. Gorazda a spoločníkov - spomienka
Streda: Sv. Marty - spomienka
Štvrtok: Bl. Zdenky Cecílie Schelingovej, panny a mučenice - ľub. Spomienka
Piatok: Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza - spomienka
Sobota: Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa cirkvi - spomienka
Nedeľa: 17. nedeľa v cezročnom období


MartinLehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo