Farské oznamy
Tretia nedeľa cez rok

Letáky k referendu o rodine (7.februára) si môžete vyzdvihnúť pri východe z baziliky a rozdávajte ich najmä tým, ktorí chodia málo alebo vôbec nechodia do kostola, aby aj oni boli informovaní, a povzbuďte ich, aby šli na referendum 7. februára a zakrúžkovali na všetky tri referendové otázky „ÁNO“. Buďte apoštolmi v tejto veci, aby nás prišlo k referendu požadovaných 50 percent voličov. Je to veľmi dôležité ...

 

Pozývame vás na prednášku spojenú s besedou o refende a o rodine, ktorá sa uskutoční dnes 25. 1. 2015 o 15:30 hod. v Kultúrnom dome v Šaštíne. Besedu bude viesť JUDr. Anton Chromík hovorca Aliancie za rodinu. Pozvite na besedu aj svojich známych.

 

Povzbudzujeme vás, aby ste svojich starých a nemobilných príbuzných a známych povzbudili k účasti na referende a prihlásili ich na mestskom úrade o prinesenie prenosnej hlasovacej urny.

 

Na budúcu nedeľu 1. februára bude v našej farnosti celodenná adorácia zameraná na prosbu o Božie požehnanie pre náš národ aj cez referendum. Sviatosť Oltárna bude vystavená v kaplnke pri sakristii po rannej sv. omši až do 22:00 hod. Povzbudzujeme vás, aby ste popri iných aktivitách v prospech referenda nezabúdali ani na modlitbu.

 

Od 22 januára prebieha deviatnik k sv. Jánovi Boscovi. Povzbudzujeme vás, aby ste sa zapojili do tohto deviatnika a prosili sv. Jána Bosca, aby sa prihováral za deti a mládež našej farnosti. Deviatnik je pred večernou sv. omšou. Počas deviatnika sú homílie pri sv. omšiach zamerané na túto tému.

V sobotu je slávnosť sv. Jána Bosca. Slávnostná sv. omša bude v kostole na námestí o 18:00 hod.

Z príležitosti sviatku sv. Jána Bosca je pripravené pre deti základnej školy „Don Bosco show“ Program bude v saleziánskej telocvični v sobotu od 15:00 hod. Srdečne pozývame všetky deti i mládež. Je potrebné si priniesť prezuvky.

Cez prvý februárový víkend bude v spoločenskej sále kláštora maškarný ples pre deti. Deti si už môžu pripravovať masky.

Každý štvrtok v čase od 17:00 do 18:00 hod. je v Bazilike adorácia pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Počas zimného obdobia bude adorácia v zimnej kaplnke ( na konci chodby pri sakristii). Povzbudzujeme vás, aby ste prichádzali na osobné stretnutie s Ježišom : ďakovať, prosiť, odprosovať, klaňať sa ... Ježiš sa chce s vami stretnúť.

Vyšlo prvé číslo farského časopisu Hlahol zvonov v tomto roku. Za symbolický príspevok 1€ si ho môžete vziať v Bazilike i v kostoloch v Strážach a na námestí.

 

Liturgický kalendár :

Pondelok : Sv. Timotej a Títus, biskupi - spomienka

Streda       : Sv. Tomáš Akvinský, kňaz a učiteľ Cirkvi - spomienka

Sobota    : Sv. Ján Bosco, kňaz, otec a učiteľ mládeže - slávnosť

Nedeľa   : Štvrtá nedeľa v cezročnom období „B“

                                                                                                                Jozef Pӧstényi SDB

                                                                                                                     správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo