FARSKÉ OZNAMY
Kvetná nedeľa - Nedeľa Utrpenia Pána

Dnes 14.4.2019 na Kvetnú nedeľu, si po každej sv. omši môžete od dobrovoľníkov zakúpiť veľkonočné barančeky. Výťažok z predaja bude použitý na obnovu kalvárií v Šaštíne i v Strážach. Vopred vyjadrujeme srdečné Pán Boh zaplať za Vašu štedrosť.


Dnes 14.4.2019 na Kvetnú nedeľu bude krížová cesta o 14.00 hod. iba v bazilike. Realizáciu a rozjímania si

Dnes 14.4.2019 na Kvetnú nedeľu, si po každej sv. omši môžete od dobrovoľníkov zakúpiť veľkonočné barančeky. Výťažok z predaja bude použitý na obnovu kalvárií v Šaštíne i v Strážach. Vopred vyjadrujeme srdečné Pán Boh zaplať za Vašu štedrosť.


Dnes 14.4.2019 na Kvetnú nedeľu bude krížová cesta o 14.00 hod. iba v bazilike. Realizáciu a rozjímania si pripravujú deti zo zboru Sedmohlások. Pozývame deti, ich rodičov aj ostatných veriacich na túto pobožnosť.


Takisto dnešnú nedeľu bude v bazilike predsviatočná spoveď našej farnosti. Začne o 15.00 hod. kajúcou pobožnosťou. Spovedať budú všetci kňazi z dekanátu.


Zajtra v pondelok 15.4.2019 od 10.00 hod. budeme vo farnosti navštevovať chorých, ktorých ste nahlásili.


Taktiež v pondelok 15.4.2019 od 9.00 hod. bude v bazilike predsviatočné upratovanie. Prosíme Vás, aby ste sa do tejto aktivity zapojili. Vyslovujeme vopred Pán Boh Vám odmeň.


Pondelok, utorok, stredu (15.-17.4.2019) bude po večerných svätých omšiach duchovná obnova v pôstnom období. Témou obnovy bude: “Radosť v Láske“.


V pondelok 15.4.2019 budú nasledujúce „Večery so Sedembolestnou“. V rámci duchovnej obnovy po večernej sv. omši bude sprievod s modlitbou sedembolestného ruženca a po ňom prednáška.


Na Zelený štvrtok 18.4.2019 v Katedrále sv. Martina v Bratislave o 9.30 hod. bude otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský sláviť omšu svätenia olejov, pri ktorej posvätí krizmu, požehná olej katechumenov a olej na pomazanie chorých. Kňazi si pri tomto slávení obnovia sľuby, ktoré zložili pri kňazskej vysviacke. Všetkých pozývame k účasti na tejto slávnosti.


Na Zelený štvrtok 18.4.2019 o 18.00 hod. bude v našej bazilike sv. omša na pamiatku Pánovej večere. Po nej bude tichá adorácia do 21.00 hod.


Na Veľký piatok 19.4.2019 o 8.00 hod. budú v bazilike ranné chvály a posvätné čítanie. O 12.00 hod. bude pobožnosť Krížovej cesty pre všetkých iba v areáli baziliky. O 14.30 hod. začneme novénu k sviatku Božieho Milosrdenstva. O 15.00 hod. budú v bazilike obrady Veľkého piatku. V tento deň je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Boží hrob bude otvorený do 21.00 hod.


Na Bielu sobotu 20.4.2019 o 8.00 hod. budú v bazilike ranné chvály a posvätné čítanie. Boží hrob bude otvorený od 8.00 hod. do 19.30 hod. Poklona pri Božom hrobe sa ukončí vešperami. O 15.00 hod bude novéna k sviatku Božieho Milosrdenstva. O 20.00 hod. začnú obrady Veľkonočnej vigílie pred bazilikou obradom svetla a slávnostným vstupom. Prineste si sviece.


Veľkonočné pokrmy požehnáme v sobotu po obradoch a tiež v nedeľu po rannej sv. omši v bazilike i v kostoloch v Strážach a na námestí. Spovedať budeme do stredy pri bohoslužbách.


Vo Veľkonočnú nedeľu Pánovho Zmŕtvychvstania 21.4.2019 budú sväté omše v riadnom čase, ako každú nedeľu. Po všetkých sv. omšiach bude farská ofera. Pri popoludňajšej pobožnosti o 14.30 bude novéna k sviatku Božieho Milosrdenstva. Vo Veľkonočný pondelok 22.4.2019 budú sv. omše iba v bazilike o 7.00, 8.45, 10.30 a 19.00 hod.

Miestny klub KDH spolu s farským úradom Šaštín-Stráže organizujú v nedeľu na sviatok Božieho milosrdenstva (28.4.2019) púť k Miléniovému krížu pri obci Rybky. Každoročne sa tu na druhú Veľkonočnú nedeľu koná slávnostná sv. omša. Odchod autobusu bude o 13.45 hod. z námestia v Šaštíne-Strážach a so zastávkami pred bazilikou a pri jednote v Strážach. Cena za autobus je 3€ za osobu. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u pána kostolníka Vladimíra Sofku v sakristii, alebo u pani Evy Mikolovej osobne.


Predstavení a seminaristi kňazského seminára v Bratislave pozývajú všetkých mladých mužov od 17 rokov, uvažujúcich nad životným povolaním, na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční v dňoch od 3. do 5. mája v Kňazskom seminári. Prihlásiť sa je možné na www.minfa.sk


Vyšlo druhé tohtoročné číslo farského časopisu Hlahol Zvonov. Sú v ňom informácie zo života farnosti. Je k dispozícii za symbolické jedno euro na stolíkoch v bazilike.


Poriadok bohoslužieb počas veľkonočného obdobia je na nástenke a na internete www.bazilika.sk.


V sobotu 27.4.2018 bude v bazilike púť mužov. Informácie nájdete na plagátoch a na internetovej stránke.


Liturgický kalendár:

Kvetná nedeľa je začiatok Veľkého týždňa. Vo Veľkom týždni svätá Cirkev slávi tajomstvá spásy Ježiša Krista. Pôstne obdobie pokračuje až do Zeleného štvrtka. Zelený štvrtok je deň ustanovenia kňazstva a Eucharistie. Večernou omšou na pamiatku Pánovej večere sa začína Veľkonočné trojdnie, ktoré trvá Veľký piatok, Bielu sobotu a vrcholí vo Veľkonočnej vigílii. Veľký piatok je deň Pánovho umučenia a smrti. Biela sobota je dňom, kedy Cirkev v rozjímaní zotrváva pri Pánovom hrobe a očakáva jeho zmŕtvychvstanie, ktoré oslávi po súmraku, v noci obradom Veľkonočnej vigílie. Nasledujúca slávnosť Nedeľa Pánovho Zmŕtvychvstania je vrcholom celého liturgického roka. Začína sa päťdesiatdňové Veľkonočné obdobie v ktorom sa modlíme namiesto Anjel Pána modlitbu Raduj sa, nebies Kráľovná.

Martin Lehončák

 

ROZPIS SVÄTÝCH OMŠÍ A OBRADOV V BAZILIKE
18. 4. 2019 (ŠTVRTOK) – ZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE
18.00 hod. - svätá omša na pamiatku Pánovej večere (Liturgia slova, umývanie nôh, Liturgia Eucharistie, prenesenie Najsvätejšej Sviatosti – poklona)
- po svätej omši tichá adorácia do 21.00 hod.
19. 4. 2019 (PIATOK) – VEĽKÝ PIATOK
SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI PÁNA
8.00 hod. - Liturgia hodín (ranné chvály, posvätné čítanie)
12.00 hod. - Krížová cesta (spoločná)
14.30 hod. - Novéna k Božiemu Milosrdenstvu
15.00 hod. - Obrady (Liturgia slova - pašie, poklona svätému krížu, sväté prijímanie, sprievod do Božieho hrobu – poklona)
- po obradoch bude otvorený Boží hrob do 21.00 hod.
20. 4. 2019 (SOBOTA) – BIELA SOBOTA
8.00 - Liturgia hodín (ranné chvály, posvätné čítanie)
8.00 - 19.30 hod. - Celodenná poklona pri Božom hrobe
15.00 hod. - Novéna k Božiemu Milosrdenstvu
19.30 hod. – Vešpery a zatvorenie Pánovho hrobu
20.00 hod. - VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA
(obrad svetla, Liturgia slova, Liturgia krstu, Liturgia Eucharistie, eucharistická procesia na oslavu vzkrieseného Pána)
21. 4. 2019 (NEDEĽA) – VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA
Sväté omše o 7.00 hod., 8.45 hod., 10.30 hod., 19.00 hod.
22. 4. 2019 (PONDELOK) ) – VEĽKONOČNÝ PONDELOK
Sväté omše o 7.00 hod., 8.45 hod., 10.30 hod., 19.00 hod.

 

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo