FARSKÉ OZNAMY
Kvetná nedeľa - Nedeľa Utrpenia Pána

Dnes 25.3.2018 na Kvetnú nedeľu bude krížová cesta o 14.00 hod. iba v bazilike. Realizáciu a rozjímania si pripravujú deti zo zboru Sedmohlások. Pozývame deti, ich rodičov aj ostatných veriacich na túto pobožnosť.

Takisto dnešnú nedeľu bude v bazilike predsviatočná spoveď našej farnosti. Začne o 15.00 hod. kajúcou pobožnosťou. Spovedať budú všetci kňazi z dekanátu.

Dnešnou nedeľou začneme modlitebné akcie Duchovnej adopcie počatého dieťaťa a Občianske združenie Fórum života organizuje už 18. ročník kampane „25. marec - Deň počatého dieťaťa“, ktoré pripomínajú, prejavujú a šíria úctu k životu už od počatia. Každý z nás bol počatý, a preto je tento deň sviatkom každého z nás. Vďaku za život môžeme vyjadriť aj verejne nosením bielej stužky na svojom odeve. Dobrovoľníci pri vchode do baziliky rozdávajú biele stužky. Viac informácií nájdete na stránke www.25marec.sk a na nástenke.

Pondelok, utorok, stredu (26.-28.3.2018) bude po večerných svätých omšiach duchovná obnova v pôstnom období. Témou obnovy bude: “Odpúšťajúca Láska“.

V utorok 27. marca 2018 od 9.00 hod. budeme vo farnosti navštevovať chorých, ktorých ste nahlásili.

Na Zelený štvrtok 29.3.2018 v Katedrále sv. Martina v Bratislave o 9.30 hod. bude otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský sláviť omšu svätenia olejov, pri ktorej posvätí krizmu, požehná olej katechumenov a olej na pomazanie chorých. Kňazi si pri tomto slávení obnovia sľuby, ktoré zložili pri kňazskej vysviacke. Všetkých pozývame k účasti na tejto slávnosti.

Na Zelený štvrtok 29.3.2018 o 18.00 hod. bude v našej bazilike sv. omša na pamiatku Pánovej večere. Po nej bude tichá adorácia do 21.00 hod.

Na Veľký piatok 30.3.2018 o 8.00 hod. budú v bazilike ranné chvály a posvätné čítanie. O 12.00 hod. bude pobožnosť Krížovej cesty pre všetkých iba v areáli baziliky. O 14.30 hod. začneme novénu k sviatku Božieho Milosrdenstva. O 15.00 hod. budú v bazilike obrady Veľkého piatku. V tento deň je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Boží hrob bude otvorený do 21.00 hod.

Na Bielu sobotu 31.3.2018 o 8.00 hod. budú v bazilike ranné chvály a posvätné čítanie. Boží hrob bude otvorený od 8.00 hod. do 19.30 hod. Poklona pri Božom hrobe sa ukončí vešperami. O 15.00 hod bude novéna k sviatku Božieho Milosrdenstva. O 20.00 hod. začnú obrady Veľkonočnej vigílie pred bazilikou obradom svetla a slávnostným vstupom. Prineste si sviece.

Veľkonočné pokrmy požehnáme v sobotu po obradoch a tiež v nedeľu po rannej sv. omši v bazilike i v kostoloch v Strážach a na námestí. Spovedať budeme do stredy pri bohoslužbách.

Vo Veľkonočnú nedeľu Pánovho Zmŕtvychvstania 1.4.2018 budú sväté omše v riadnom čase, ako každú nedeľu. Po všetkých sv. omšiach bude farská ofera. Pri popoludňajšej pobožnosti o 14.30 bude novéna k sviatku Božieho Milosrdenstva. Vo Veľkonočný pondelok 2.4.2018 budú sv. omše iba v bazilike o 7.00, 8.45, 10.30 a 18.00 hod.

Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom vyniesla 1018 eur. Vyslovujeme Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Miestny spolok Slovenského Červeného Kríža v spolupráci s mestom Šaštín-Stráže organizuje 27. marca 2018 mobilný odber krvi „Kvapka pre Sedembolestnú“ v kultúrnom dome v Šaštíne. Info: p. Štefancová 0907 598 232.

Miestny klub KDH spolu s farským úradom Šaštín-Stráže organizujú v nedeľu na sviatok Božieho milosrdenstva (8.4.2018) púť k Miléniovému krížu pri obci Rybky. Každoročne sa tu na druhú Veľkonočnú nedeľu koná slávnostná sv. omša. Odchod autobusu bude o 13.45 hod. pred bazilikou so zastávkou pri Jednote v Strážach. Cena za autobus je 2€ za osobu. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u pána kostolníka Vladimíra Sofku v sakristii, u pani Evy Mikolovej alebo u pani Kristíny Pöstenyi.

Liturgický kalendár:

Kvetná nedeľa je začiatok Veľkého týždňa. Vo Veľkom týždni svätá Cirkev slávi tajomstvá spásy Ježiša Krista. Pôstne obdobie pokračuje až do Zeleného štvrtka. Zelený štvrtok je deň ustanovenia kňazstva a Eucharistie. Večernou omšou na pamiatku Pánovej večere sa začína Veľkonočné trojdnie, ktoré trvá Veľký piatok, Bielu sobotu a vrcholí vo Veľkonočnej vigílii. Veľký piatok je deň Pánovho umučenia a smrti. Biela sobota je dňom, kedy Cirkev v rozjímaní zotrváva pri Pánovom hrobe a očakáva jeho zmŕtvychvstanie, ktoré oslávi po súmraku, v noci obradom Veľkonočnej vigílie. Nasledujúca slávnosť Nedeľa Pánovho Zmŕtvychvstania je vrcholom celého liturgického roka. Začína sa päťdesiatdňové Veľkonočné obdobie v ktorom sa modlíme namiesto Anjel Pána modlitbu Raduj sa, nebies Kráľovná.

Martin Lehončák OSPPE, správca farnosti

 

 

 

ROZPIS SVÄTÝCH OMŠÍ A OBRADOV V BAZILIKE

29. 3. 2018 (ŠTVRTOK) – ZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE
18.00 hod. - svätá omša na pamiatku Pánovej večere (Liturgia slova, umývanie nôh, Liturgia Eucharistie, prenesenie Najsvätejšej Sviatosti – poklona)
- po svätej omši tichá adorácia do 21.00 hod.

30. 3. 2018 (PIATOK) – VEĽKÝ PIATOK
SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI PÁNA
8.00 hod. - Liturgia hodín (ranné chvály, posvätné čítanie)
12.00 hod. - Krížová cesta (spoločná)
14.30 hod. - Novéna k Božiemu Milosrdenstvu
15.00 hod. - Obrady (Liturgia slova - pašie, poklona svätému krížu, sväté prijímanie, sprievod do Božieho hrobu – poklona)
- po obradoch bude otvorený Boží hrob do 21.00 hod.

31. 3. 2018 (SOBOTA) – BIELA SOBOTA
8.00 - Liturgia hodín (ranné chvály, posvätné čítanie)
8.00 - 19.30 hod. - Celodenná poklona pri Božom hrobe
15.00 hod. - Novéna k Božiemu Milosrdenstvu
19.30 hod. – Vešpery a zatvorenie Pánovho hrobu
20.00 hod. - VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA
(obrad svetla, Liturgia slova, Liturgia krstu, Liturgia Eucharistie, eucharistická procesia na oslavu vzkrieseného Pána)

1. 4. 2018 (NEDEĽA) – VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA
Sväté omše o 7.00 hod., 8.45 hod., 10.30 hod., 19.00 hod.

2. 4. 2018 (PONDELOK) ) – VEĽKONOČNÝ PONDELOK
Sväté omše o 7.00 hod., 8.45 hod., 10.30 hod., 18.00 hod.

 

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo