FARSKÉ OZNAMY
Ôsma nedeľa v cezročnom období

Každý štvrtok o 17:00 hod. býva adorácia pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Počas zimného obdobia adorácia je v kaplnke pri sakristii.

Pre veriacich so zdravotnými problémami je možnosť zúčastniť sa na sv. omši v nedele aj v pracovné dni v zimnej kaplnke, ktorá je vybavená ozvučením a obrazovým prenosom sv. omše z Baziliky. Kaplnku na požiadanie otvorí pán kostolník. Kaplnka je vhodná aj pre mamičky s deťmi. Sv. prijímanie sa pre veriacich, ktorí sledujú sv. omšu v kaplnke, podáva v Bazilike.

Diecézny katechetický úrad v Bratislave ponúka možnosť zapojiť sa do 6. ročníka biblickej súťaže „BIBLIA PRE VŠETKÝCH“. Zapojiť sa do nej môžu veriaci bez obmedzenia veku v trojčlenných družstvách. Prihlásiť sa treba do konca februára 2017 na farskom úrade.

Po rokovaniach otca arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského s provinciálom saleziánov na Slovensku don Jozefom Ižoldom a po konzultácii s hlavným predstaveným a provinciálnou kapitulou dochádza k ukončeniu zverenia farnosti a diela v Šaštíne-Strážach saleziánom. Farnosť odovzdávame 1. marca2017 (popolcová streda) reholi Pavlínov. Ďakujeme vám za vašu podporu a spoluprácu a povzbudzujeme vás k láskavému prijatiu Pavlínov.

Rozlúčka Saleziánov s farníkmi začne dnes o 17:00 hod odhalením pamätnej tabule donovi Ernestovi Macákovi na chodbe Baziliky. Tabulu odhalí otec provinciál don Jozef Ižold. Potom nasleduje priateľské stretnutie s občerstvením v telocvični. Srdečne Vás všetkých pozývame.

Na dnes /26. február/ o 15:00 hod. je pripravený v spoločenskej sále DETSKÝ KARNEVAL. Srdečne pozývame deti aj ich rodičov. Vstup pre deti je v maske.

Cirkevné gymnázium sv. Františka Assiského v Malackách srdečne pozýva všetkých záujemcov o štúdium na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v budove školy na Kláštornom námestí v Malackách v piatok 3. marca 2017 od 8:30 hod. do 12:00 hod. Škola v školskom roku 2017/2018 otvára jednu triedu štvorročného vzdelávacieho programu.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave ponúka v akademickom roku 2017/2018 magisterské štúdium, katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva aj pre laikov. Prihlášky sa podávajú do 31. 3. 2017.  podrobnejšie informácie sú na www.frcth.uniba.sk a na plagáte.

Bratislavská arcidiecézna charita ďakuje veriacim za podporu v minulom roku, zároveň informuje o použití finančných prostriedkov v roku 2016 a prosí veriacich o podporu aj v tomto roku. Plagát je na výveske. Na budúcu nedeľu po všetkých sv. omšiach bude zbierka.

Fašiangové dni sú pre mnohých dňami radosti a zábavy, ale žiaľ mnohokrát i urážaním Pána Boha. Preto dnes bude v Bazilike o 14:30 hod. poklona pred Eucharistiou s modlitbami a odproseniami za hriechy spoločnosti

V stredu začína pôstne obdobie. V stredu je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitých pokrmov. Je to deň pokánia v celej Cirkvi. Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili 14. rokov života. Zákon pôstu zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia šesťdesiateho roku života.

Požehnanie popola a značenie popolom bude v stredu po homílii pri všetkých sv. omšiach. Sv. omše v Bazilike budú o 7:00 hod.  a 18:00 hod. V kostoloch v Strážach a na námestí budú sv. omše o 17:00 hod.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci marec. Príležitosť prijať sviatosť zmierenia bude počas celého týždňa pred a počas bohoslužieb. Starých a chorých navštívime v piatok dopoludnia.

Fatimská pobožnosť k Panne Márii bude v sobotu. Začne modlitbou posvätného ruženca o 14:30 hod. a bude pokračovať slávením svätej omše. Hlavný celebrant a kazateľ bude otec biskup Mons. Jozef Haľko.

Pobožnosť Krížovej cesty bude počas pôstneho obdobia takto : v Bazilike v piatky o 17:25 hod. V Strážach na kalvárii v nedele o 14:00 hod. , v Šaštíne na kalvárii v nedele o 15:00 hod. Počas pôstnych nedelí litánie a požehnanie v Bazilike nebude.

 

Liturgický kalendár :

Streda      : Popolcová streda

Nedeľa     : Prvá pôstna nedeľa

 

Jozef Pӧstényi SDB, administrátor farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo